ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑμεΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑμεΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΔΠ 248/2017

Προσθήκη αμέσως μετά τον Καν.61Η του Τροποποιητικού Κανονισμού 61ΗΑ Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη χρήση.

Οι πρόνοιες του Κανονισμού εφαρμόζονται όπου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οδοί και οικοδομές ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή ζημιών και να καθίστανται προσβάσιμες ,κατά την χρήση ή/και λειτουργία τους από όλους τους χρήστες περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα .

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/all/99305F060CA130D5C22581A300450B67/$file/(12)-%CE%9A%CE%94%CE%A0%20262-2018%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%9F%20%5B%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%203%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%5D%20(%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%2061%CE%97%CE%91(5)).pdf?openelement

Share post: