ΕΝΤΟΛΗ 1/2020 (ΧΡHΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ)

ΕΝΤΟΛΗ 1/2020 (ΧΡHΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ)

Η παρούσα Εντολή, ως απόρροια του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργιακής Απόδοσης) Διατάγματοε του 2020, το οποίο δημοσιεύτικε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5257, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερομηνίας 26.3.2020, ως Κ.Δ.Π. 121/2020, με ημερομηνίας έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου 2020, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα (ή και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για παραγωγή ενέργειας απο ΑΠΕ για την ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης διάφορων ειδών ανάπτυξης και για την εξοικονόμηση ενέργειας και αφορά:

  1. Όλους τους τύπους αναπτύξεων που εμπίπτουν εντός Ορίου ή Περιοχής Ανάπτυξης, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), Ελεγχόμενες Περιοχές του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή άλλες ΄ειδικές περιοχές ‘ με ‘πρόνοιες προστασἰας ‘ των αντίστοιχων Σχεδίων Ανάπτυξης.
  2. Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων αστικών χρήσεων καθώς και εξειδικευμένες αναπτύξεις των αντίστοιχων Σχεδίων Ανάπτυξης εκτός Ορίου ή Περιοχής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97_1_2020_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_01072020(1).pdf

Share post: